Odbiory towarów transportowych w transporcie morskim odbywają się na podstawie umowy przewozu, a dokumentem potwierdzającym odbiór oznaczonego ładunku na statek jest morski list przewozowy, zwany konosamentem. Dokument ten określa ilość oraz stan przewożonego ładunku. Konosament uprawnia do dysponowania ładunkiem oraz do odbioru towaru transportowego w porcie przeznaczenia. Rozróżnić można konosament:

  • imienny, wystawiony na imiennie wskazanego odbiorcę,
  • na zlecenie, wystawiony na zlecenie załadowcy lub wskazanej przez niego osoby,
  • na okaziciela.

Przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski dopuszczają możliwość przeniesienia konosamentu na inną osobę, która na skutek tej czynności nabywa prawo do dysponowania ładunkiem oraz odbioru ładunku transportowego.

Obowiązki odbiorcy towarów transportowych

Przewoźnik wydaje ładunek w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu, natomiast jeśli nie wystawiono konosamentu, ładunek wydaje się odbiorcy wskazanemu przez frachtującego lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku gdy ładunek przewożony jest na podstawie konosamentu, odbiorca w momencie przyjęcia ładunku zobowiązany jest do zapłaty należności wskazanych w konosamencie lub w zapisach umowy przewozu, do których kieruje konosament. Z przepisów prawa morskiego wynika domniemanie, że odbiorca odebrał ładunek odpowiadający treści konosamentu, jeśli do momentu odbioru ładunku nie zawiadomił pisemnie przewoźnika o brakach lub szkodzie, a jeśli szkody były niewidoczne na zewnątrz termin zawiadomienia przewoźnika o ich istnieniu wydłuża się do trzech dni od chwili odbioru danego ładunku.