Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NTQ Intermodal Sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przekazujemy Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest NTQ Intermodal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul.Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia.
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

e-mail: office@ntqintermodal.pl

tel.: 58 690 71 08

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Udostępnianie danych ma wyłącznie charakter dobrowolny, ale ich podanie jest niezbędne dla zawarcia umowy bądź zlecania czynności w zakresie spedycji, transportu, magazynowania czy odpraw celnych, Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, a także nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji względnie adresu prowadzenia działalności gospodarczej, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy i/lub realizacji zleconych czynności

 

Odbiorcy danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

  • podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy),
  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne,
  • firmy kurierskie, operatorzy pocztowi,
  • kancelarie prawne,
  • banki,

Możemy też przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych oraz wynikających z dochodzenia roszczeń z łączących nas stosunków prawnych.

 

Uprawnienia przysługujące Państwu w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.