Odbiory towarów transportowych

odbiór towaru transportowego

W naszej firmie zapewniamy odbiory towarów transportowych na statek. Zajmujemy się organizacją przewozów ładunkowych za pośrednictwem transportu morskiego. Jest to jeden z najpopularniejszych środków przewozu ładunków. Z uwagi na dużą ładowność statków jest on także najbardziej ekonomicznym rodzajem transportu. Pozwala przede wszystkim na przewóz każdego rodzaju ładunku, bez względu na jego gabaryty.

Transport morski możliwy jest przy pomocy wyspecjalizowanych statków towarowych. Dzielą się one na różnorodne modele, spośród których wyróżnia się m.in.:

  • masowce – statki przeznaczone do przewożenia ładunków suchych oraz towarów luzem, czyli bez opakowania,
  • drobnicowce – statki przeznaczone do przewożenia towarów liczonych w sztukach zapakowanych zazwyczaj w skrzyniach, workach lub bez opakowań,
  • kontenerowce – statki przeznaczone do przewożenie kontenerów,
  • tankowce – statki cysterny przeznaczone do przewożenia ładunków płynnych,
  • chemikaliowce – statki przeznaczone to przewożenia płynnych substancji chemicznych.

Odbiory towarów transportowych w transporcie morskim odbywają się na podstawie umowy przewozu, a dokumentem potwierdzającym odbiór oznaczonego ładunku na statek jest morski list przewozowy, zwany konosamentem. Dokument ten określa ilość oraz stan przewożonego ładunku. Konosament uprawnia do dysponowania ładunkiem oraz do odbioru towaru transportowego w porcie przeznaczenia.

Rozróżnić można konosament:

  • imienny, wystawiony na imiennie wskazanego odbiorcę,
  • na zlecenie, wystawiony na zlecenie załadowcy lub wskazanej przez niego osoby,
  • na okaziciela.

Przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski dopuszczają możliwość przeniesienia konosamentu na inną osobę, która na skutek tej czynności nabywa prawo do dysponowania ładunkiem oraz odbioru ładunku transportowego.

 

Obowiązki odbiorcy towarów transportowych

Odbiorcą towarów transportowanych drogą morską musi być odpowiedzialna osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie. Jej praca polega wówczas na dopełnieniu szeregu kluczowych obowiązków. Podczas odbioru przewoźnik wydaje ładunek w porcie przeznaczenia legitymowanemu posiadaczowi konosamentu, natomiast jeśli nie wystawiono konosamentu, ładunek wydaje się odbiorcy wskazanemu przez frachtującego lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku gdy ładunek przewożony jest na podstawie konosamentu, odbiorca w momencie przyjęcia ładunku zobowiązany jest do zapłaty należności wskazanych w konosamencie lub w zapisach umowy przewozu, do których kieruje konosament. Z przepisów prawa morskiego wynika domniemanie, że odbiorca odebrał ładunek odpowiadający treści konosamentu, jeśli do momentu odbioru ładunku nie zawiadomił pisemnie przewoźnika o brakach lub szkodzie, a jeśli szkody były niewidoczne na zewnątrz termin zawiadomienia przewoźnika o ich istnieniu wydłuża się do trzech dni od chwili odbioru danego ładunku.

W naszej firmie pracują wyłącznie kompetentni specjaliści, którzy pełniąc swoje obowiązki, kierują się obowiązującymi przepisami kodeksu morskiego. Wyróżnia ich sumienność i dbałość o każdy szczegół. Dzięki temu każdy towar zostaje prawidłowo odebrany i bezpiecznie dociera w wyznaczone miejsce.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Sprawdź również: Sprzedaż i wynajem kontenerów.